Algemene Voorwaarden
Cortenstaallimburg.nl conformeert zich ten allen tijden aan de wet verkoop op afstand indien er een verschil is tussen de wet en onze voorwaarden dan zullen wij ten alle tijden de wet naleven. Op www.consuwijzer.nl kunt u dit nalezen.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cortenstaallimburg.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cortenstaallimburg.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cortenstaallimburg.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Cortenstaallimburg.nl zijn vrijblijvend en Cortenstaallimburg.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cortenstaallimburg.nl.
Cortenstaallimburg.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cortenstaallimburg.nldit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voor levering van de bestelde producten,tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per overschrijving. Voor uw eerste bestelling geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Cortenstaallimburg.nl

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Cortenstaallimburg.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro ( € 22,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Cortenstaallimburg.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Cortenstaallimburg.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Cortenstaallimburg.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cortenstaallimburg.nl

Artikel 4. Levering

4.1 De door Cortenstaallimburg.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand voor meer informatie zie www.consuwijzer.nl. Mocht Cortenstaallimburg.nl op enig moment niet in staat zijn bestelde producten binnen 7 werkdagen af te sturen (Na ontvangst van uw bestelling) zullen we u hier per e-mail over informeren en heeft dan het rechte de bestelling te annuleren.

Artikel 5. Eigendom

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cortenstaallimburg.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Cortenstaallimburg.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Cortenstaallimburg.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Cortenstaallimburg.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cortenstaallimburg.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Cortenstaallimburg.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Nadat de producten door Cortenstaallimburg.nl zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging zal Cortenstaallimburg.nl overgaan tot restitutie van de betaling. Cortenstaallimburg.nl zal dit binnen 7 werdagen na retour ontvangst uitvoeren

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cortenstaallimburg.nl, dan wel tussen Cortenstaallimburg.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cortenstaallimburg.nl, is Cortenstaallimburg.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cortenstaallimburg.nl

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cortenstaallimburg.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cortenstaallimburg.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cortenstaallimburg.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Cortenstaallimburg.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Cortenstaallimburg.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Cortenstaallimburg.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Cortenstaallimburg.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cortenstaallimburg.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cortenstaallimburg.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cortenstaallimburg.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Cortenstaallimburg.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Geschillencommissie Thuiswinkel

12.1 Cortenstaallimburg.nl is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumentenwet op verkopen op afstand voor meer informatie zie www.consuwijzer.nl.